Η γέννηση του Χριστού αφορά όλους τους ανθρώπους

20 Αυγούστου 2019

Στις ημέρες μας οι θρησκευτικές διαφορές φέρνουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους, με αποτέλεσμα ο θρησκευτικός φανατισμός να οδηγεί σε συγκρούσεις με τραγικά αποτελέσματα.

Οι άνθρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους διεκδικώντας ο καθένας από αυτούς τη θρησκεία του. Αυτά βεβαίως είναι αποτελέσματα αγνωσίας Θεού, τα οποία οδηγούν τους ανθρώπους στην πλάνη και στην αλληλοεξόντωση. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έλεγε: «Πλανάσθε, μη γνωρίζοντες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού» (Ματθ.κβ 29). Οι άνθρωποι λοιπόν αλληλοσκοτώνονται από έλλειψη γνώσεως και χάνουν τις ψυχές τους διότι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει ο Θεός γι αυτούς.

     Σε λίγες ημέρες ο χριστιανικός κόσμος θα εορτάσει τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Όμως οι περισσότεροι από τους λεγόμενους χριστιανούς δεν γνωρίζουν τι σημαίνει για τον άνθρωπο αυτή η γέννηση, η μοναδική, η τόσο σημαντική για τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού λέγει: «Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, μεθ ημών ο Θεός» (Ματθ.α 23). Και βέβαια η γέννησις αυτή πραγματοποιήθηκε με την παρθένο Μαρία, η οποία δια Πνεύματος Αγίου έφερε στον κόσμο τον Ιησούν τον Σωτήρα του κόσμου. Ο άγγελος του Κυρίου φανέρωσε σε αυτήν τον τρόπον δια του οποίου επρόκειτο να συλλάβει τον Ιησούν. Είπε προς αυτήν: «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επι σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσειׂδια τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομαστεί, Υιός Θεού». (Λουκ. α' 35).

     Αυτός λοιπόν ο Ιησούς, ο οποίος εγεννήθη από την παρθένο Μαρία είναι ο Σωτήρας του κόσμου, τα χαρακτηριστικά του οποίου φανερώνει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος λέγει: «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάςׂ και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης. Εις την αύξησιν της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι τέλος, επί τον θρόνον του Δαυίδ, και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν, και να στερεώσει αυτήν, εν κρίση και δικαιοσύνη, από του νυν και έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο.» (Ησαίας θ' 6). Και ο Λόγος αυτός εκπληρώθηκε από τον Θεόν, και ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε Σωτήρας και Λυτρωτής όλων των ανθρώπων.

Ο Συμεών όταν πήρε στα χέρια του το βρέφος Ιησούν για να τον αφιερώσει, ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνηׂ διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, το οποίον ητοίμασας ενώπιον πάντων των λαών ׂφως εις φωτισμόν των εθνών, και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». (Λουκ. β' 29).

     Ουδείς από όλους όσους περπάτησαν επάνω εις τον κόσμον αυτόν είπε αυτά, τα οποία είπε ο Ιησούς Χριστός, και τα οποία φανερώνουν ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή ουδείς, έρχεται προς τον πατέρα ειμή δι εμού ׂεάν γνωρίζεται εμέ, και τον πατέρα μου ηθέλετε γνωρίσει ׂκαι από του νυν γνωρίζετε Αυτόν, και ίδετε Αυτόν». (Ιωάν. ιδ' 6). Όπως επίσης ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον Λόγον μου, και πιστεύων εις τον πεμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν». (Ιωάν. ε' 24).

     Αυτό λοιπόν, που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού, δεν είναι απλώς μια εορτή, αλλά είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού, η οποία αφορά την σωτηρίαν όλων των ανθρώπων. Ο Απόστολος Πέτρος έλεγε για τον Ιησούν: «Και δεν υπάρχει δι ουδενός άλλου η σωτηρία ׂδιότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν». (Πράξεις δ' 12). Και ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις τον κόσμον για να σώσει τους αμαρτωλούς των οποίων πρώτος είμαι εγώ ׂαλλά δια τούτο ηλεήθην, δια να δείξει ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελλόντων να πιστεύσωσιν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον». (Τιμ. Α' α' 15).

του Κώστα Κονδύλη

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. (Κατά Ματθαίον 28:19)

Δωρεάν Καινή Διαθήκη - Αιτήματα προσευχής.

Θέλετε να σας σταλθεί εντελώς δωρεάν μία Καινή Διαθήκη; Έχετε κάποιο αίτημα ή ευχαριστία και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας; Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ώρες λειτουργίας

  • Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή: 19:00-21:00
  • Κυριακή: 10:00-11:00 προσευχή |11:00-12:15 κήρυγμα
  • Κυριακό σχολείο: Κυριακή 10:15 -11:00
  • Νεολαία: Σάββατο:20:30 -21:30

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Θερμοπυλών 30Α, Πειραιάς, 185 45
  • Τηλέφωνο: 210 4635087
  • Email: church[at]godmessengers.gr
Top
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για βέλτιστη εμπειρία χρήστη. More details…